Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. cách hạch toán hàng hóa kho bảo thuế - tài khoản 158 theo tt 200

Cách hạch toán hàng hóa kho bảo thuế – Tài khoản 158 theo TT 200

Xin chào các bạn, Tôi Thái Sơn đây.

Hôm nay kế toán xây dựng sẽ hướng dẫn các bạn Cách hạch toán Tài khoản 158 - hàng hóa kho bảo thuế Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản ánh sự biến động tăng, giảm và số hiện có của hàng hoá đưa vào Kho bảo thuế.

Nào bạn cùng kế toán xây dựng tìm hiểu chi tiết nhé!


 • Tài khoản này dùng để phản ánh sự biến động tăng, giảm và số hiện có của hàng hoá đưa vào Kho bảo thuế. Kho bảo thuế chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu, được áp dụng chế độ quản lý hải quan đặc biệt, theo đó nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp được đưa vào lưu giữ tại Kho bảo thuế chưa phải tính và nộp thuế nhập khẩu và các loại thuế liên quan khác.
 • Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm lưu giữ tại Kho bảo thuế chỉ bao gồm nguyên liệu, vật tư dùng để cung ứng cho sản xuất và sản phẩm sản xuất ra của chính doanh nghiệp đó.
 • Doanh nghiệp phải mở sổ chi tiết để phản ánh số lượng và giá trị của từng thứ nguyên liệu, vật tư và hàng hoá theo từng lần nhập, xuất kho.

 • Bên Nợ:
 • Trị giá nguyên liệu, vật liệu, thành phẩm, hàng hoá nhập Kho bảo thuế trong kỳ.
cach-hach-toan-hang-hoa-kho-bao-thue-tai-khoan-158
 • Bên Có:
 • Trị giá nguyên liệu, vật liệu, thành phẩm, hàng hoá xuất Kho bảo thuế trong kỳ.
 • Số dư bên Nợ:
 • Trị giá nguyên liệu, vật liệu, thành phẩm, hàng hoá còn lại cuối kỳ tại Kho bảo thuế.

III-  Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu


 • Khi nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu, hoặc gia công hàng xuất khẩu nếu được đưa vào Kho bảo thuế thì doanh nghiệp chưa phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:
 • Nợ TK 158 - Hàng hoá Kho bảo thuế
 • Có TK 331 - Phải trả cho người bán.
 • Khi xuất nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu ở Kho bảo thuế ra để sản xuất sản phẩm, hoặc gia công hàng xuất khẩu, ghi:
 • Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
 • Có TK 158 - Hàng hoá kho bảo thuế.
 • Khi xuất kho thành phẩm hoặc hàng hoá xuất khẩu, hàng gia công xuất khẩu đưa vào Kho bảo thuế (nếu có), ghi:
 • Nợ TK 158 - Hàng hoá kho bảo thuế
 • Có các TK 156, 155,...
 • Khi xuất khẩu hàng hoá của Kho bảo thuế (nếu có):
 • Phản ánh giá vốn của hàng hoá xuất khẩu thuộc Kho bảo thuế, ghi:
 • Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 • Có TK 158 - Hàng hoá Kho bảo thuế.
 • Phản ánh doanh thu của hàng hoá xuất khẩu thuộc Kho bảo thuế, ghi:
 • Nợ các TK 111, 112, 131,...
 • Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 • Nếu tỷ lệ xuất khẩu thấp hơn tỷ lệ được bảo thuế tại doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu (nếu có) cho phần chênh lệch giữa số lượng sản phẩm phải xuất khẩu và số lượng sản phẩm thực tế xuất khẩu doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu (nếu có):
 • Khi xác định thuế nhập khẩu phải nộp (nếu có), ghi:
 • Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 • Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3333).
 • Khi xác định thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp (nếu có), ghi:
 • Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
 • Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33312).
 • Khi thực nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu (nếu có), ghi:
 • Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3333, 33312)
 • Có các TK 111, 112,....
 • Trường hợp doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán hàng hoá thuộc Kho bảo thuế tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu và các loại thuế khác theo quy định.
 • Khi được phép sử dụng hàng hoá thuộc Kho bảo thuế, doanh nghiệp phải làm thủ tục xuất hàng hoá ra khỏi Kho bảo thuế, nhập lại kho sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp và nộp thuế đối với số hàng hoá này, ghi:
 • Nợ các TK 155, 156
 • Có TK 158 - Hàng hoá Kho bảo thuế.
 • Khi xác định thuế nhập khẩu phải nộp (nếu có), ghi:
 • Nợ các TK 155, 156
 • Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3333).
 • Khi xác định thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp (nếu có), ghi:
 • Nợ các TK 155, 156 (nếu không được khấu trừ)
 • Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
 • Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33312).
 • Khi thực nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:
 • Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33312, 3333)
 • Có các TK 111, 112,....
 • Trường hợp xuất bán hàng hoá lưu giữ tại kho bảo thuế tại thị trường nội địa:
 • Phản ánh trị giá vốn của hàng hoá Kho bảo thuế xuất bán, ghi:
 • Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 • Có TK 158 - Hàng hoá Kho bảo thuế.                                          Đồng thời, kế toán phải xác định và ghi nhận số thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu của số sản phẩm, hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu này.
 • Phản ánh doanh thu của số hàng hoá kho bảo thuế xuất bán tại thị trường nội địa, ghi:
 • Nợ các TK 111, 112, 131,..
 • Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33311).
 • Trường hợp vật liệu, hàng hóa kế toán xây dựng đưa vào Kho bảo thuế, nếu bị hư hỏng, kém mất phẩm chất không đáp ứng yêu cầu xuất khẩu thì phải tái nhập khẩu, hoặc tiêu huỷ:
 • Trường hợp tái nhập khẩu, ghi:
 • Nợ các TK 155, 156,....
 • Có TK 158 - Hàng hoá Kho bảo thuế.
 • Đồng thời, phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp của số hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu này, xác định số thuế phải nộp ghi như bút toán (e); Khi thực nộp thuế, ghi:
 • Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33312, 3333
 • Có các TK 111, 112,....
 • Trường hợp tái xuất khẩu (trả lại cho người bán), ghi:
 • Nợ TK 331- Phải trả cho người bán
 • Có TK 158 - Hàng hoá Kho bảo thuế.
 • Trường hợp tiêu huỷ hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu lưu giữ tại Kho bảo thuế, ghi:
 • Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (hàng hoá, nguyên vật liệu bị tiêu huỷ)
 • Có TK 158 - Hàng hoá Kho bảo thuế.

P/S: Nếu bạn chưa có thời gian thực hành theo những kiến thức này, đừng quên share về tường facebook để lưu lại kiến thức này và học kế toán xây dựng online khi cần nhé.

ke-toan-excel-xay-dung-5

BỘ VIDEO KẾ TOÁN EXCEL MIỄN PHÍ

Bộ video hướng dẫn chi tiết việc lập file Báo cáo tài chính trên phần mềm Excel . Chi Tiết - Đơn Giản - Dễ Làm 

About the author

Leave a comment:


Đăng ký MIỄN PHÍ Nhận ngay video truyền nghề kế toán xây dựng

x

             DOWNLOAD SƠ ĐỒ KẾ TOÁN THEO                 TT 133 & TT 200 MIỄN PHÍ

x