Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. cách hạch toán chi sự nghiêp tài khoản 161 theo tt 200

Cách hạch toán chi sự nghiệp – Tài khoản 161 theo TT 200

Xin chào các bạn, Tôi Thái Sơn đây.

Hôm nay kế toán xây dựng sẽ hướng dẫn các bạn Cách hạch toán Tài khoản 161 - chi sự nghiệp Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản ánh các khoản chi sự nghiệp, chi dự án để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội do Nhà nước hoặc cấp trên giao cho doanh nghiệp ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và không vì mục đích lợi nhuận của doanh nghiệp.

Nào bạn cùng kế toán xây dựng tìm hiểu chi tiết nhé!


 • Tài khoản này phản ánh các khoản chi sự nghiệp, chi dự án để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội do Nhà nước hoặc cấp trên giao cho doanh nghiệp ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và không vì mục đích lợi nhuận của doanh nghiệp. Các khoản chi sự nghiệp, dự án được trang trải bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí dự án do Ngân sách Nhà nước cấp hoặc doanh nghiệp cấp trên cấp, hoặc được viện trợ, tài trợ không hoàn lại. Tài khoản này chỉ sử dụng ở những doanh nghiệp có các hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án được Ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên cấp kinh phí hoặc được viện trợ, tài trợ không hoàn lại, hoặc được thu các khoản thu sự nghiệp để trang trải các khoản chi.
 • Phải mở sổ kế toán chi tiết chi sự nghiệp, chi dự án theo từng nguồn kinh phí, theo niên độ kế toán, niên khóa Ngân sách và theo phân loại của mục lục Ngân sách Nhà nước.
 • Hạch toán chi sự nghiệp, chi dự án phải đảm bảo thống nhất với công tác lập dự toán và phải đảm bảo sự khớp đúng, thống nhất giữa sổ kế toán với chứng từ và Báo cáo tài chính.
 • Hạch toán vào tài khoản này những khoản chi thuộc kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án hàng năm của doanh nghiệp, bao gồm cả những khoản chi thường xuyên và những khoản chi không thường xuyên theo chế độ tài chính hiện hành.
 • Cuối niên độ kế toán, nếu quyết toán chưa được duyệt thì toàn bộ số chi sự nghiệp, chi dự án trong năm được chuyển từ bên Có tài khoản 1612 "Chi sự nghiệp năm nay" sang bên Nợ tài khoản 1611 "Chi sự nghiệp năm trước" để theo dõi cho đến khi báo cáo quyết toán được duyệt.

 • Bên Nợ:
 • Các khoản chi sự nghiệp, chi dự án thực tế phát sinh.
cach-hach-toan-chi-su-nghiep-tai-khoan-161
 • Bên Có:
 • Các khoản chi sự nghiệp, chi dự án sai quy định không được phê duyệt, phải xuất toán thu hồi;
 • Số chi sự nghiệp, chi dự án được duyệt quyết toán với nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí dự án.
 • Số dư bên Nợ:
 • Các khoản chi sự nghiệp, chi dự án chưa được quyết toán hoặc quyết toán chưa được duyệt y.
 • Tài khoản 161 - Chi sự nghiệp, có 2 tài khoản cấp 2:
 • Tài khoản 1611 - Chi sự nghiệp năm trước: Phản ánh các khoản chi sự nghiệp, chi dự án thuộc kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án năm trước chưa được quyết toán.
 • Tài khoản 1612 - Chi sự nghiệp năm nay: Phản ánh các khoản chi sự nghiệp, chi dự án năm nay.

III-  Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu


 • Khi xuất tiền chi cho hoạt động sự nghiệp, chương trình, dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án, ghi:
 • Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (1612)
 • Có các TK 111,112,...
 • Tiền lương và các khoản khác phải trả cho người lao động của doanh nghiệp, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tính vào chi sự nghiệp, chi dự án, ghi:
 • Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (1612)
 • Có TK 334 - Phải trả người lao động
 • Có TK 331 - Phải trả cho người bán.
 • Khi xuất kho vật tư, công cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, ghi:
 • Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (1612)
 • TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
 • TK 153 - Công cụ, dụng cụ.
 • Khi nhận được các khoản kinh phí của cấp trên hoặc khi rút dự toán chi sự nghiệp, dự án để chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án, ghi:
 • Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (1612)
 • Có TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp.                                       Nếu rút dự toán chi sự nghiệp, dự án ra sử dụng, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp.
 • Khi kết chuyển chi phí sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành để sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án, ghi:
 • Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (1612)
 • Có TK 241 - XDCB dở dang (2413 - Sửa chữa lớn TSCĐ).
 • Trường hợp mua sắm TSCĐ hoặc đầu tư xây dựng cơ bản cho các hoạt động sự nghiệp, dự án bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án:
 • Khi mua sắm TSCĐ, xây dựng công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:
 • Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
 • Có các TK 111, 112, 331, 241, 461,...
 • Đồng thời ghi:
 • Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (1612)
 • Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.                      Nếu rút dự toán chi sự nghiệp, dự án để mua sắm TSCĐ, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép cho phù hợp.
 • Khi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ của người lao động tham gia hoạt động sự nghiệp, dự án của doanh nghiệp, ghi:
 • Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (1612)
 • Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386).
 • Cuối năm tài chính, nếu quyết toán chưa được duyệt, kế toán xây dựng tiến hành chuyển số dư Nợ TK 1612 "Chi sự nghiệp năm nay" sang TK 1611 "Chi sự nghiệp năm trước", ghi:
 • Nợ TK 1611 - Chi sự nghiệp năm trước
 • Có TK 1612 - Chi sự nghiệp năm nay.
 • Khi báo cáo quyết toán được duyệt, số chi sự nghiệp, chi dự án được quyết toán với nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí dự án, ghi:
 • Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp (4611- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước)
 • Có TK 161 - Chi sự nghiệp (1611- Chi sự nghiệp năm trước).
 • Các khoản chi sai quy định không được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải xuất toán thu hồi, ghi:
 • Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)
 • Có TK 161 - Chi sự nghiệp (1611- Chi sự nghiệp năm trước).

P/S: Nếu bạn chưa có thời gian thực hành theo những kiến thức này, đừng quên share về tường facebook để lưu lại kiến thức này và học kế toán xây dựng online khi cần nhé.

ke-toan-excel-xay-dung-5

BỘ VIDEO KẾ TOÁN EXCEL MIỄN PHÍ

Bộ video hướng dẫn chi tiết việc lập file Báo cáo tài chính trên phần mềm Excel . Chi Tiết - Đơn Giản - Dễ Làm 

About the author

Leave a comment:


Đăng ký MIỄN PHÍ Nhận ngay video truyền nghề kế toán xây dựng

x

             DOWNLOAD SƠ ĐỒ KẾ TOÁN THEO                 TT 133 & TT 200 MIỄN PHÍ

x