Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. cách hạch toán giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ tài khoản 171

Cách hạch toán Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ tài khoản 171

Xin chào các bạn, Tôi Thái Sơn đây.

Hôm nay kế toán xây dựng sẽ hướng dẫn các bạn Cách hạch toán Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ: phản ánh các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ phát sinh trong kỳ. Tài khoản này chỉ ghi nhận giá trị của hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ, không ghi nhận khoản coupon mà bên mua nhận hộ bên bán tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn hợp đồng.

Nào bạn cùng kế toán xây dựng tìm hiểu chi tiết nhé!


 • Tài khoản này dùng để phản ánh các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ phát sinh trong kỳ. Tài khoản này chỉ ghi nhận giá trị của hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ, không ghi nhận khoản coupon mà bên mua nhận hộ bên bán tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn hợp đồng.tài khoản 171
 • Doanh nghiệp phải chấp hành đúng các qui định về hình thức giao dịch, thời hạn giao dịch và thu nhập từ trái phiếu Chính phủ trong giao dịch mua bán lại được qui định tại các cơ chế tài chính hiện hành về giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ.
 • Bên mua trái phiếu theo hợp đồng mua bán lại không được ghi nhận là khoản doanh thu khi nhận khoản coupon trái phiếu của bên bán tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn của giao dịch mua bán lại mà ghi nhận là khoản phải trả, phải nộp khác.

 • Bên Nợ:
 • Giá trị trái phiếu Chính phủ mua lại của bên bán khi hết hạn hợp đồng;
 • Giá trị trái phiếu khi mua của bên mua khi hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ có hiệu lực;
 • Phân bổ số chênh lệch giữa giá bán lại và giá mua trái phiếu Chính phủ theo hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ đối với bên mua.
cach-hach-toan-Giao-dich-mua-ban-trai-phieu-chinh-phu-tai-khoan-171
 • Bên Có:
 • Giá trị trái phiếu Chính phủ khi bán theo hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ của bên mua khi hết hạn hợp đồng;
 • Giá trị trái phiếu khi bán của bên bán khi hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ có hiệu lực;
 • Phân bổ số chênh lệch giữa giá bán lại và giá mua lại trái phiếu Chính phủ theo hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ đối với bên bán.
 • Số dư bên Nợ:
 • Giá trị trái phiếu Chính phủ của bên mua khi chưa kết thúc thời hạn hợp đồng mua bán lại.
 • Số dư bên Có:
 • Giá trị trái phiếu Chính phủ của bên bán khi chưa kết thúc thời hạn hợp đồng mua bán lại.

III-  Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu


 • Kế toán đối với bên bán trái phiếu Chính phủ theo hợp đồng mua bán lại (Repo)
 • Khi hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ có hiệu lực, ghi:
 • Nợ TK 111,112 (số tiền theo giá bán)
 • Có TK 171 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ.
 • Định kỳ, bên bán phân bổ số chênh lệch giữa giá bán và giá mua lại trái phiếu Chính phủ của hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ vào chi phí, ghi:
 • Nợ TK 635- Chi phí tài chính (đơn vị khác công ty chứng khoán)
 • Có TK 171 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (thời gian phân bổ phù hợp với thời gian của hợp đồng).
 • Khi kết thúc thời hạn hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ, công ty nhận lại chứng khoán và thanh toán tiền ghi trong hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ, ghi:
 • Nợ TK 171 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
 • Có TK 111,112 (theo giá mua lại ghi trong hợp đồng).
 • Khi bên mua thanh toán cho bên bán số coupon mà bên mua nhận hộ bên bán tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn hợp đồng, bên bán ghi:
 • Nợ các TK 111,112,138
 • Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (đơn vị khác công ty chứng khoán) (số coupon của trái phiếu).
 • Kế toán xây dựng  đối với bên mua trái phiếu Chính phủ theo hợp đồng mua bán lại (Repo)
 • Khi hợp đồng có hiệu lực, căn cứ vào chứng từ xuất tiền và các chứng từ khác, ghi:
 • Nợ TK 171 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
 • Có TK 111, 112 (số tiền phải trả theo giá mua).
 • Định kỳ, bên mua phân bổ số chênh lệch giữa giá bán lại và giá mua trái phiếu Chính phủ của hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ vào doanh thu, ghi:
 • Nợ TK 171 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
 • Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (đơn vị khác công ty chứng khoán) (phân bổ theo thời gian của hợp đồng).
 • Khi nhận được coupon của trái phiếu của bên bán tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn hợp đồng, ghi:
 • Nợ TK 111,112, ...
 • Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388).
 • Khi kết thúc thời hạn của hợp đồng ghi:
 • Nợ các TK 111,112,138
 • Có TK 171 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ.                 Đồng thời thực hiện các thủ tục thanh toán lại số coupon của trái phiếu của bên bán tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn hợp đồng mà bên mua nhận hộ, ghi:
 • Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác
 • Có TK 111,112...

P/S: Nếu bạn chưa có thời gian thực hành theo những kiến thức này, đừng quên share về tường facebook để lưu lại kiến thức này và học kế toán xây dựng online khi cần nhé.

ke-toan-excel-xay-dung-5

BỘ VIDEO KẾ TOÁN EXCEL MIỄN PHÍ

Bộ video hướng dẫn chi tiết việc lập file Báo cáo tài chính trên phần mềm Excel . Chi Tiết - Đơn Giản - Dễ Làm 

About the author

Leave a comment:


Đăng ký MIỄN PHÍ Nhận ngay video truyền nghề kế toán xây dựng

x

             DOWNLOAD SƠ ĐỒ KẾ TOÁN THEO                 TT 133 & TT 200 MIỄN PHÍ

x