Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Thủ Thuật Excel Kế Toán Archives - Page 2 of 3 - Kế Toán Xây Dựng
All posts in "Thủ Thuật Excel Kế Toán"
Share

Cách hạch toán hàng mua đang đi đường – Tài khoản 151 theo TT 200

By / a couple of years ago
Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đâyHôm nay kế toán xây dựng sẽ hướng dẫn các bạn Cách hạch toán Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản ánh trị […]
Share

Cách hạch toán tạm ứng – Tài khoản 141 theo TT 200

By / a couple of years ago
Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đâyHôm nay kế toán xây dựng sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán Tài khoản 141 – Tạm ứng Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh các khoản tạm ứng […]
Share

Cách hạch toán phải thu khác – Tài khoản 138 theo TT 200

By / a couple of years ago
Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đâyHôm nay kế toán xây dựng sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán Tài khoản 138 – phải thu khác Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các tài khoản phải thu (TK […]
Share

Cách hạch toán phải thu nội bộ – TK136 theo TT 200

By / a couple of years ago
​CÁCH HẠCH TOÁN TK 136 – PHẢI THU NỘI BỘTheo TT200/2014/TT-BTCngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với đơn vị cấp dưới hoặc giữa […]
Share

Cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ – TK133 theo TT 200

By / a couple of years ago
​CÁCH HẠCH TOÁN TK 133 – THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪTheo TT200/2014/TT-BTCngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp. 1. Nguyên tắc kế toán: […]
Share

Cách hạch toán phải thu của khách hàng – TK131 theo TT200

By / a couple of years ago
​CÁCH HẠCH TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG – TK131       Theo TT200/2014/TT-BTC               ngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của […]
Share

Cách hạch toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn – TK128 theo TT 200

By / a couple of years ago
​CÁCH HẠCH TOÁN TK 128 – ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠNTheo TT200/2014/TT-BTCngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo […]
Share

Cách hạch toán Chứng khoán kinh doanh – TK121 theo TT 200

By / a couple of years ago
​CÁCH HẠCH TOÁN CHỨNG KHOÁN KINH DOANH – TK121Theo TT200/2014/TT-BTC                ngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật nắm […]
Share

Cách hạch toán tiền đang chuyển – TK 113 theo TT200

By / a couple of years ago
                       CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 113 – TIỀN ĐANG CHUYỂN                                            Theo Thông tư 200/2014/TT-BTCngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ […]
Share

Cách hạch toán tiền gửi ngân hàng – TK112 Theo TT200

By / a couple of years ago
                          CÁCH HẠCH TOÁN TK112 – TIỀN GỬI NGÂN HÀNG                                                    Theo TT200/2014/TT-BTCngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). […]
Page 2 of 3